Pełnione funkcje

Grupa Robocza V UNCITRAL (ONZ) - Delegat Polski

Od 2016 roku znajduję się w zaszczytnym gronie Delegatów Polski z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Prokuratorii Generalnej RP oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych do Grupy Roboczej V UNICITRAL (Insolvency Law), działającej przy ONZ. Uczestniczyłem w sesjach odbywających się m.in. w Wiedniu i Nowym Jorku, wypracowując wspólne stanowisko w kwestiach modelowych przepisów dotyczących niewypłacalności grup spółek, rekomendacji dotyczących uproszczonej procedury insolwencyjnej, przepisów ułatwiających prowadzenie postępowań insolwencyjnych międzynarodowych grup przedsiębiorstw, i innych.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów / Ministerstwo Gospodarki - ekspert i wiceprzewodniczący Zespołu ds. Prawa Gospodarczego

Od 2013 roku współpracuję z Ministerstwem Rozwoju i Finansów Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszych latach kooperacja obejmowała doradztwo eksperckie do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej (ADR). W ramach prac pomagałem w wypracowaniu rekomendacji prawnych i propozycji działań pozalegislacyjnych dotyczących tej kwestii oraz uczestniczyłem w przygotowaniu kompleksowego raportu - Rekomendacji Zespołu do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej. W 2015 roku zostałem mianowany wiceprzewodniczącym Zespołu do spraw Prawa Gospodarczego. W zakresie moich obowiązków znajduje się m.in. wspieranie działań Ministra w zakresie kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, ocena efektywności i skuteczności funkcjonowania obowiązujących regulacji, w tym identyfikacja obszarów, w których niezbędna jest interwencja prawodawcy, wskazywanie zagadnień, które wymagają podjęcia działań pozalegislacyjnych, przygotowywanie rekomendacji rozwiązań związanych z pracami i kompetencjami Zespołu oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych. W uznaniu szczególnego zaangażowania w prace Zespołu Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, zostałem uhonorowany odznaką zasłużony dla Rzeczpospolitej Polskiej.

Ministerstwo Sprawiedliwości - członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego

Od 2012 roku pełnię funkcję członka Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Na zaproszenie Ministra Sprawiedliwości brałem czynny udział w pracach Zespołu, których efektem było nie tylko wypracowanie rekomendacji rozwiązań legislacyjnych, informatycznych i instytucjonalnych zmierzających do nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, ale przede wszystkim konkretne projekty ustaw liberalizujących upadłość konsumencką i wprowadzających prawo restrukturyzacyjne przy modyfikacji prawa upadłościowego. W uznaniu szczególnego zaangażowania w prace Zespołu, zostałem odznaczony Srebrnym Medalem Ministra Sprawiedliwości – zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości.

Instytut Allerhanda - wiceprezes zarządu i sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego

Na przestrzeni 2010-2017 roku miałem przyjemność piastować funkcje wiceprezesa zarządu Instytutu Allerhanda oraz sekretarza Sekcji Prawa Upadłościowego. W ramach powierzonych mi zadań, oprócz pełnienia funkcji reprezentacyjnych i formalnych w Instytucie, czynnie wspierałem także inicjatywy zmierzające do poprawy ustawodawstwa w zakresie polskiego prawa gospodarczego. Do moich osiągnięć zaliczyć można uczestnictwo w pracach Zespołu ds. Mediacji, których efektem było wypracowanie propozycji działań mających na celu upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów gospodarczych oraz projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, a także uczestnictwo w pracach nad projektem ustawy Prawo restrukturyzacyjne (2014-2015). Instytut reprezentowałem również podczas licznych polskich i międzynarodowych konferencji, seminariów oraz wykładów (m.in. UNCITRAL, INSOL, Kongres Regulacji Prawnych w Obszarze Zarządzania Wierzytelnościami, Polskie Kongresy Prawa Upadłościowego i Naprawczego INSO, cykl wykładów Akademii Spółek Kapitałowych). Jednocześnie sam byłem organizatorem szeregu seminariów i szkoleń poświęconych zagadnieniom upadłości - do najważniejszych zaliczyć można „Upadłość w sektorze drogowym”, „Reforma dla Polski”, „Znowelizowana upadłość konsumencka”, „Postępowanie upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne”.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Restrukturyzacją - członek zarządu Bank Światowy - konsultant

Miałem zaszczyt konsultować dla Banku Światowego projekt dotyczący oceny ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz instrumenty ochrony praw wierzycieli w polskim prawie gospodarczym.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) - konsultant

Współpraca obejmowała prace konsultacyjne zmierzające do opracowania raportu dotyczącego Polski.

Europejskie Centrum Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek (Centrum C-Law.org) - działacz MSBNR - Miedzynarodowe Stowarzyszenie Badań Nad Rrestrukturyzacją

Kontakt

Email : bartosz@groele.pl Telefon : +48 600 888 018